Rozhodovací procesy

Správná rozhodnutí jsou základem úspěšného podnikání.

Účelem rozhodování je provedení výběru z předem stanoveného množství variant. Teorie rozhodování poskytuje řadu objektivních rozhodovacích algoritmů a metodik. Jedná se o například o multikriteriální rozhodování, kdy je výběr proveden na podkladě předem stanovených kritérií. Teorie her pak řeší konfliktní situace mezi dvěma subjekty, kdy každý z nich volí z několika možných strategií. Modely analýzy datových obalů představují hodnocení technické efektivity podniků, či institucí na základě velikosti vstupů a výstupů. Teorie společenského výběru se uplatňuje v případech, jakými jsou volební systémy. V tomto případě zvolený výběr představuje kompromis. V případech, kdy výběr provádí skupina odborníků na danou problematiku, ovšem využijí tento volební systém, hovoříme o modelu týmového expertního výběru. Modely vyjednávání se uplatňují při existenci více rozhodujících jedinců, kdy je cílem, dojít ke spokojenosti všech zúčastněných.

Každý proces rozhodování je podmíněn znalostí všech aspektů jednotlivých rozhodnutí. To umožní pracovat s důsledky jednotlivých výběrů. V podnikání je tak možné předpokládat hodnotu zisku pro každé z rozhodnutí. Při stavu nejistoty pracuje podnikatel s náhodnými stavy a je nucen využít pesimistický, či optimistický přístup rozhodování.

Studie proveditelnosti poskytuje analýzu veškerých aspektů problému. V případě, že existuje více variant řešení, poskytuje rozbor jednotlivých možností. Výsledky studie poskytují množství dat, jež umožní významnou objektivizaci rozhodnutí. Zpracovatel využívá objektivních dat a zároveň konzultací problematiky se specialisty v daném oboru.

Následující schéma zobrazuje stupně manažerských rozhodnutí.

Stupně rozhodnutí

Ve studii proveditelnosti určené pro doložení k žádostem o granty, dotace a úvěry je nezbytné prokázat, že prezentovaný projekt je v souladu se strategickými cíli společnosti.