Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BURESWORKS, s.r.o. se sídlem Plzeň, Petřínská 1072/2, 326 00 Plzeň.

I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv o dílo mezi objednateli a zhotovitelem.

Zhotovitelem díla je firma BURESWORKS, s.r.o. se sídlem Petřínská 1072/2, 326 00 Plzeň, IČ: 021 30 807, DIČ: CZ02130807, vedená u Krajského soudu v Plzni, pod spisovou značkou C 29076.

Objednatel (dále též „klient“) je povinen se před uzavřením smlouvy o dílo seznámit s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

II. Předmět činnosti

Předmětem činnosti BURESWORKS, s.r.o. je zpracování studií proveditelnosti, poradenství se zpracováním studií proveditelnosti, zpracování Cost – Benefit Analysis, zpracování podnikatelských plánů, poradenství se zpracováním podnikatelských plánů, zpracování strategických plánů, poradenství se zpracováním strategických plánů, pořádání odborných seminářů a workshopů, pořádání odborných konferencí a kongresů.

III. Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dochází podpisem Smlouvy o dílo oběma stranami.

IV. Cenové podmínky

Ceny produktů společnosti BURESWORKS, s.r.o., vzhledem ke své povaze, nelze stanovit jednotně. Výpočet konečné ceny závisí na řadě faktorů. Z tohoto důvodu je pro každého klienta zpracována nezávazná cenová nabídka, která reflektuje konkrétní parametry poptávané služby. Náročnost zpracování studií se liší dle účelu použití hotové práce. Rozdíly jsou výrazné i při zpracování studií proveditelnosti v jednotlivých programech při žádostech o dotace ze zdrojů Evropské unie.

Zásadními faktory pro stanovení ceny produktu jsou informace uvedené v tabulce číslo 1. Jednotlivá rozhodující data jsou v tabulce rozepsána ke konkrétním službám společnosti BURESWORKS, s.r.o.

Tabulka 1 Faktory ovlivňující ceny služeb společnosti BURESWORKS, s.r.o.:

Služba Faktory ovlivňující cenu služby
Zpracování studie proveditelnosti
 • Popis projektu
 • Předpokládaná investice do projektu
 • Předpokládané způsoby financování projektu
 • Konkrétní účel, pro který bude studie zpracovávána
 • Program, ze kterého bude žádána finanční podpora
 • Rozsah již hotových podkladů
 • Fáze, ve které se projekt nachází
 • Požadovaný termín předání hotové studie
Poradenství se zpracováním studie proveditelnosti
 • Popis projektu
 • Předpokládaná investice do projektu
 • Předpokládané způsoby financování projektu
 • Konkrétní účel, pro který bude studie zpracovávána
 • Program, ze kterého bude žádána finanční podpora
 • Rozsah již hotových podkladů
 • Fáze, ve které se projekt nachází
Zpracování Cost – Benefit Analysis
 • Popis projektu
 • Předpokládaná investice do projektu
 • Konkrétní účel, pro který bude studie zpracovávána
 • Program, ze kterého bude žádána finanční podpora
 • Rozsah hotových podkladů
 • Požadovaný termín předání hotové analýzy
Zpracování podnikatelského plánu
 • Popis podnikání
 • Předpokládaná investice do podnikání
 • Předpokládané způsoby financování podnikání
 • Rozsah již hotových podkladů
 • Fáze, ve které se podnikání nachází
 • Požadovaný termín předání hotové studie
Poradenství se zpracováním podnikatelského plánu
 • Popis podnikání
 • Předpokládaná investice do podnikání
 • Předpokládané způsoby financování podnikání
 • Rozsah již hotových podkladů
 • Fáze, ve které se podnikání nachází
Zpracování strategického plánu
 • Popis podnikatelského subjektu
 • Rozsah podkladů a dokumentace společnosti
 • Požadovaný termín předání hotové práce
Poradenství se zpracováním strategického plánu
 • Popis podnikatelského subjektu
 • Rozsah podkladů a dokumentace společnosti
Pořádání odborných seminářů a workshopů
 • Popis oboru a témat semináře, či workshopu
 • Rozsah již zpracované dokumentace události
 • Fáze, ve které se realizace události nachází
 • Termín uskutečnění události
Pořádání odborných konferencí a kongresů
 • Popis oboru a témat konference, či kongresu
 • Rozsah již zpracované dokumentace události
 • Fáze, ve které se realizace události nachází
 • Termín uskutečnění události

V. Objednání služeb

Nezávazná cenová nabídka bude sestavena na základě uskutečnění poptávky klienta na e-mailovou adresu info@studieproveditelnosti.cz nebo na telefonní číslo +420603768206.

VI. Platební podmínky

Dílo je splatné prostřednictvím zálohy a doplatku.

Záloha ve výši 50 % z ceny díla je splatná poté, co bude klientovi zaslána v elektronické podobě, či osobně předána vytištěná první polovina díla. Po zaplacení zálohy je zákazníkovi odeslána v elektronické podobě, či osobně předána vytištěná druhá polovina díla s pokynem k zaplacení doplatku ceny díla. Doplatek ceny díla je splatný nejpozději 14 dní od převzetí díla klientem.

Platbu ceny díla, jeho záloh a doplatků provádí klient na účet č. 2900474243/2010 vedený u Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1.

VII. Dodací podmínky

Služby BURESWORKS, s.r.o. jsou svázány s procesem získávání dat pro studie a pečlivou analýzou těchto získaných informací. Vzhledem k tomuto jsou termíny dodání hotových prací určeny na základě upřesňujících informací klienta o detailech poptávky. Termín dodání tedy není stanoven jednotně. Faktory pro stanovení termínu dodání hotové práce odpovídají faktorům ovlivňujícím cenu služby, uvedeným v tabulce číslo 1 všeobecných obchodních podmínek společnosti BURESWORKS, s.r.o. Průměrné doby dodání hotových studií jsou uvedeny v tabulce číslo 2. Průměrné doby dodání hotové práce nejsou závazné. Skutečná doba vypracování jmenovaných dokumentů bude stanovena na základě dohody se zákazníkem.

Tabulka 2 Průměrné doby dodání hotových studií a prací:

Služba Průměrná doba dodání hotové práce 
Zpracování studie proveditelnosti 5 – 7 týdnů
Zpracování Cost – Benefit Analysis 3 – 5 týdnů
Zpracování podnikatelského plánu 3 – 5 týdnů
Zpracování strategického plánu 4 – 5 týdnů

 

VIII. Předání hotových prací

Standardně je klientovi odevzdána hotová práce ve formátu PDF a tři výtisky práce v nerozebíratelné vazbě.

IX. Zpracování osobních údajů

Pokud nedojde mezi objednateli a zhotovitelem k uzavření zvláštní smlouvy o zpracování osobních údajů, zavazují
se smluvní strany při zpracování osobních údajů řídit tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek.

Zhotovitel v postavení zpracovatele osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje, které objednatel poskytne
k plnění předmětu smlouvy a poskytování služeb dle smlouvy. Zpracování osobních údajů spočívá v jejich uložení
na zařízení provozovaném zhotovitelem, a jejich replikací za účelem záloh, a to pro účely poskytování služeb dle smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy v souvislosti s plněním povinností zhotovitele vůči objednateli. Po uplynutí této lhůty zhotovitel veškerá data odstraní.

Nad rámec operací spojených s plněním smlouvy je zhotovitel oprávněn zpracovávat osobní údaje výhradně
na základě písemných pokynů objednatele.

Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které jeho jménem osobní údaje zpracovávají, byly zavázány povinností mlčenlivosti ohledně obsahu jimi zpracovávaných osobních údajů, případně aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti. Porušením povinnosti mlčenlivosti není předání informace třetí osobě, pokud takové jednání zhotoviteli či osobě, která jeho jménem jedná, ukládá obecně závazný právní předpis či rozhodnutí či jiný úkon orgánu veřejné moci.

Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření k zabezpečení osobních údajů požadovaná článkem
32 Nařízení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení
o ochraně osobních údajů.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v čl. 28 odst. 2 a 4 Nařízení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Zhotovitel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele
bez předchozího povolení objednatele. Zhotovitel je oprávněn zapojit jako další zpracovatele poskytovatele služeb, jejichž prostřednictvím splní své závazky vůči objednateli.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018. Společnost si vyhrazuje právo měnit tento dokument bez předchozího upozornění.